ดีลที่ผ่านมา : ลัà¸à¸à¸­à¸£à¹ à¹à¸®à¹à¸à¸¥ à¹à¸à¸­à¸° อียิà¸à¹à¸à¸µà¹à¸¢à¸ à¸à¸µà¹à¸à¸à¹ à¸à¸²à¸à¹à¸à¸£à¹à¸ 2 วัภ1 à¸à¸·à¸ à¹à¸à¸µà¸¢à¸ 2,610 à¸à¸²à¸ à¹à¸à¸«à¹à¸­à¸à¸à¸±à¸à¹à¸à¸ Duplex Room มาสัมà¸à¸±à¸ªà¸à¸£à¸£à¸¢à¸²à¸à¸²à¸¨à¸ªà¹à¸à¸¥à¹à¸­à¸µà¸¢à¸´à¸à¸à¹ ( มูลà¸à¹à¸² 5,800 à¸à¸²à¸ )

฿2,610

มูลค่า
฿5,800
ลด
55%
ประหยัด
฿3,190
save
55%
save
55%
ลัà¸à¸à¸­à¸£à¹ à¹à¸®à¹à¸à¸¥ à¹à¸à¸­à¸° อียิà¸à¹à¸à¸µà¹à¸¢à¸ à¸à¸µà¹à¸à¸à¹ à¸à¸²à¸à¹à¸à¸£à¹à¸ 2 วัภ1 à¸à¸·à¸ à¹à¸à¸µà¸¢à¸ 2,610 à¸à¸²à¸ à¹à¸à¸«à¹à¸­à¸à¸à¸±à¸à¹à¸à¸ Duplex Room มาสัมà¸à¸±à¸ªà¸à¸£à¸£à¸¢à¸²à¸à¸²à¸¨à¸ªà¹à¸à¸¥à¹à¸­à¸µà¸¢à¸´à¸à¸à¹ ( มูลà¸à¹à¸² 5,800 à¸à¸²à¸ )
 • à¹à¸£à¸´à¹à¸¡à¹à¸à¹à¸à¸¹à¸à¸­à¸à¹à¸à¹à¸à¸±à¹à¸à¹à¸à¹à¸§à¸±à¸à¸à¸µà¹ 1 à¸à¸¸à¸¥à¸²à¸à¸¡ 2554 - 31 มีà¸à¸²à¸à¸¡ 2555


 • à¸à¸£à¸¸à¸à¸²à¸ªà¸³à¸£à¸­à¸à¸«à¹à¸­à¸à¸à¸±à¸à¸¥à¹à¸§à¸à¸«à¸à¹à¸²à¸­à¸¢à¹à¸²à¸à¸à¹à¸­à¸¢ 7 วัà¸


 • à¸à¸¹à¸à¸­à¸à¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸à¹à¸à¹à¹à¸à¹à¸à¸¸à¸à¸§à¸±à¸ à¸à¸±à¸à¸à¸£à¹ â อาà¸à¸´à¸à¸¢à¹


 • หà¹à¸­à¸à¸à¸±à¸à¹à¸à¸ DuplexRoom 2 วัภ1 à¸à¸·à¸ à¸à¸£à¹à¸­à¸¡à¸­à¸²à¸«à¸²à¸£à¹à¸à¹à¸²à¸ªà¸³à¸«à¸£à¸±à¸ 2 à¸à¹à¸²à¸

ลัà¸à¸à¸­à¸£à¹ à¹à¸®à¹à¸à¸¥ (Luxor Hotel)à¹à¸£à¸à¹à¸£à¸¡à¹à¸à¸§à¸à¸´à¸à¹à¸«à¸¡à¹à¸ªà¹à¸à¸¥à¹à¸­à¸µà¸¢à¸´à¸à¸à¹ à¹à¸à¸§à¸à¸§à¸²à¸¡à¸à¸´à¸à¸à¸µà¹à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸¡à¹à¹à¸«à¸¡à¸·à¸­à¸à¹à¸à¸£ มีà¹à¸­à¸à¸¥à¸±à¸à¸©à¸à¹à¸à¸­à¸à¸ªà¸à¸²à¸à¸±à¸à¸¢à¸à¸£à¸£à¸¡à¸ªà¹à¸à¸¥à¹à¸­à¸µà¸¢à¸´à¸à¸à¹à¸¡à¸²à¹à¸à¹à¸à¸à¸¸à¸à¸à¸¶à¸à¸à¸¹à¸ à¹à¸¥à¸°à¸à¸£à¸£à¸¢à¸²à¸à¸²à¸¨à¸£à¸­à¸à¸à¸£à¸´à¹à¸§à¸à¸­à¸²à¸à¸²à¸£à¸à¸µà¹à¸à¸³à¹à¸«à¹à¸à¸§à¸²à¸¡à¸£à¸¹à¹à¸ªà¸¶à¸à¸à¸¶à¸à¸à¸§à¸²à¸¡à¹à¸à¹à¸à¸¢à¸¸à¹à¸£à¸ สัมà¸à¸±à¸ªà¹à¸£à¸à¸à¸µà¹à¹à¸à¹à¸²à¸à¸¶à¸à¸à¸£à¸´à¹à¸§à¸à¹à¸£à¸à¹à¸£à¸¡à¸à¸°à¸£à¸¹à¹à¸ªà¸¶à¸à¹à¸à¹à¸à¸¶à¸à¸à¸§à¸²à¸¡à¸£à¹à¸¡à¸£à¸·à¹à¸à¹à¸¥à¸°à¸à¸²à¸£à¸à¹à¸­à¸à¸£à¸±à¸à¸­à¸¢à¹à¸²à¸à¸­à¸à¸­à¸¸à¹à¸Â à¸à¸à¸à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¸§à¸±à¸à¸à¸° à¹à¸¡à¹à¹à¸à¸¥à¸à¸²à¸à¸«à¹à¸²à¹à¸¢à¸à¸à¸²à¸à¹à¸à¸£à¹à¸à¹à¸¥à¸°à¹à¸£à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸ªà¸§à¸à¸à¸¸à¸«à¸¥à¸²à¸à¸à¸à¸à¸à¸¸à¸£à¸µ à¹à¸£à¸à¹à¸£à¸¡à¹à¸«à¹à¸à¸à¸µà¹à¸­à¸¢à¸¹à¹à¹à¸¡à¹à¹à¸à¸¥à¸à¸²à¸à¹à¸«à¸¥à¹à¸à¸à¹à¸­à¸à¹à¸à¸µà¹à¸¢à¸§à¸à¸·à¹à¸­à¸à¸±à¸à¸­à¸¢à¹à¸²à¸à¹à¸à¸²à¸°à¹à¸à¸£à¹à¸à¹à¸¥à¸°à¸à¹à¸²à¸à¹à¸³à¸à¸à¸à¹ หาà¸à¸¡à¸µà¹à¸­à¸à¸²à¸ªà¹à¸à¹à¹à¸§à¸°à¸¡à¸²à¹à¸à¸µà¹à¸¢à¸§à¸«à¸£à¸·à¸­à¸à¸à¸´à¸à¸±à¸à¸´à¸ à¸²à¸£à¸à¸´à¸à¸ªà¹à¸§à¸à¸à¸±à¸§à¹à¸à¸à¸±à¸à¸«à¸§à¸±à¸à¸à¸à¸à¸à¸¸à¸£à¸µ ลอà¸à¸«à¸²à¹à¸­à¸à¸²à¸ªà¸¡à¸²à¸à¸à¸à¸£à¸°à¸ªà¸à¸à¸²à¸£à¸à¹à¹à¸«à¸¡à¹ à¸à¸±à¸à¸«à¹à¸­à¸à¸à¸±à¸à¸à¸µà¹à¸à¸³à¹à¸«à¹à¸à¸¸à¸à¸£à¸¹à¹à¸ªà¸¶à¸à¹à¸«à¸¡à¸·à¸­à¸à¹à¸à¹à¹à¸à¹à¸²à¹à¸à¸­à¸¢à¸¹à¹à¹à¸à¹à¸à¸à¸à¸´à¸¢à¸²à¸¢à¹à¸«à¹à¸à¸à¸²à¹à¸£à¸«à¹ à¹à¸£à¸à¹à¸£à¸¡à¸¥à¸±à¸à¸à¸­à¸£à¹ à¹à¸£à¸à¹à¸£à¸¡à¸ªà¹à¸à¸¥à¹à¸­à¸µà¸¢à¸´à¸à¸à¹ 1 à¹à¸à¸µà¸¢à¸§ à¹à¸à¸à¸£à¸°à¹à¸à¸¨à¹à¸à¸¢ à¸à¸à¸à¸±à¸à¸ªà¸à¸²à¸à¸±à¸à¸¢à¸à¸£à¸£à¸¡à¸­à¸±à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸­à¸à¸¥à¸±à¸à¸©à¸à¹ à¸à¸ªà¸¡à¸à¸ªà¸²à¸à¸à¸±à¸à¸­à¸¢à¹à¸²à¸à¸¥à¸à¸à¸±à¸§ à¹à¸à¸£à¸²à¸à¸²à¸ªà¸¸à¸à¸à¸´à¹à¸¨à¸© มีหà¹à¸­à¸à¸à¸±à¸à¹à¸§à¹à¸à¸­à¸¢à¸à¸£à¸´à¸à¸²à¸£ 188 หà¹à¸­à¸ à¸à¸­à¸à¸£à¸±à¸à¸à¸¸à¸à¸à¸§à¸²à¸¡à¸à¹à¸­à¸à¸à¸²à¸£à¸à¹à¸§à¸¢à¸«à¹à¸­à¸à¸à¸±à¸ 7 à¹à¸à¸ 7 สà¹à¸à¸¥à¹ à¸à¸£à¹à¸­à¸¡à¸¥à¸´à¹à¸¡à¸¥à¸­à¸à¸£à¸ªà¸à¸²à¸à¸­à¸²à¸«à¸²à¸£ Fusion Food Egyptian Style

Terms And Conditions  ⢠à¹à¸£à¸´à¹à¸¡à¹à¸à¹à¸à¸¹à¸à¸­à¸à¹à¸à¹à¸à¸±à¹à¸à¹à¸à¹à¸§à¸±à¸à¸à¸µà¹ 1 à¸à¸¸à¸¥à¸²à¸à¸¡ 2554 - 31 มีà¸à¸²à¸à¸¡ 2555
  ⢠à¸à¸¹à¸à¸­à¸à¸à¸µà¹à¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸à¹à¸à¹à¹à¸à¹à¸à¸¸à¸à¸§à¸±à¸à¸à¸±à¸à¸à¸£à¹-อาà¸à¸´à¸à¸¢à¹
  ⢠สามารà¸à¸à¸·à¹à¸­à¸à¸¹à¸à¸­à¸à¹à¸à¹à¹à¸¡à¹à¸à¸³à¸à¸±à¸à¸à¸³à¸à¸§à¸ à¹à¸¥à¸°à¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸à¹à¸à¹à¸à¸¹à¸à¸­à¸à¸¡à¸²à¸à¸à¸§à¹à¸² 1 à¹à¸à¹à¸à¸à¸²à¸£à¹à¸à¹à¸²à¸à¸±à¸à¸à¹à¸­à¹à¸à¸·à¹à¸­à¸à¹à¸à¹à¹à¸¡à¹à¸à¸³à¸à¸±à¸
  ⢠à¸à¸£à¸¸à¸à¸²à¹à¸ªà¸à¸à¸à¸¹à¸à¸­à¸à¸à¸£à¸°à¸à¸²à¸©à¸à¹à¸­à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸³à¸£à¸°à¹à¸à¸´à¸ (à¹à¸¡à¹à¸£à¸±à¸à¸à¸¹à¸à¸­à¸ SMS)
  ⢠à¸à¸¹à¸à¸­à¸ 1 à¹à¸ สำหรัà¸à¸à¸¹à¹à¹à¸«à¸à¹ 2 à¸à¹à¸²à¸/หà¹à¸­à¸ ( à¹à¸à¸µà¸¢à¸à¹à¸ªà¸£à¸´à¸¡ 800 à¸à¸²à¸ / à¸à¹à¸²à¸ à¸à¸£à¸¸à¸à¸²à¸à¸³à¸£à¸°à¹à¸à¸´à¸à¹à¸à¸¢à¸à¸£à¸à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸à¸£à¸µà¸ªà¸­à¸£à¹à¸ )
  ⢠à¸à¸¹à¸à¸­à¸ 1 à¹à¸ สำหรัภ2 วัภ1 à¸à¸·à¸ à¹à¸à¸«à¹à¸­à¸à¸à¸±à¸à¹à¸à¸ Duplex Room à¸à¸£à¹à¸­à¸¡à¸­à¸²à¸«à¸²à¸£à¹à¸à¹à¸²à¸ªà¸³à¸«à¸£à¸±à¸ 2 à¸à¹à¸²à¸
  ⢠สำหรัà¸à¹à¸à¹à¸ อายุà¸à¹à¸³à¸à¸§à¹à¸² 10 à¸à¸µ สามารà¸à¸à¸­à¸à¸à¸±à¸à¸à¹à¸­à¹à¸¡à¹à¹à¸à¹ (à¹à¸¡à¹à¸¡à¸µà¸à¹à¸­à¸à¸à¸­à¹à¸à¸µà¸¢à¸à¹à¸ªà¸£à¸´à¸¡)
  ⢠รัà¸à¸ªà¹à¸§à¸à¸¥à¸à¸à¸´à¹à¸¨à¸© 10 % à¸à¸²à¸à¸£à¸²à¸à¸²à¸à¸à¸à¸´ สำหรัà¸à¸ªà¸³à¸«à¸£à¸±à¸à¸«à¹à¸­à¸à¸­à¸²à¸«à¸²à¸£
  ⢠สà¸à¸§à¸à¸ªà¸´à¸à¸à¸´à¹à¸à¸²à¸£à¸à¸­à¸à¸«à¹à¸­à¸à¸à¸±à¸à¸à¸¶à¹à¸à¸­à¸¢à¸¹à¹à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¸¡à¸µà¸«à¹à¸­à¸à¸§à¹à¸²à¸à¹à¸à¸à¸à¸°à¸à¸±à¹à¸
  ⢠à¸à¸£à¸¸à¸à¸²à¹à¸à¸£à¸ªà¸³à¸£à¸­à¸à¸«à¹à¸­à¸à¸à¸±à¸à¸¥à¹à¸§à¸à¸«à¸à¹à¸² อยà¹à¸²à¸à¸à¹à¸­à¸¢ 7 วัภà¹à¸à¸£. 02-192-4000
  Email : res@luxorbangkokhotel.com à¹à¸¥à¸° fo@luxorbangkokhotel.com
  ⢠à¹à¸à¹à¸à¸­à¸´à¸: 14.00 à¸. à¹à¸à¹à¸à¹à¸­à¹à¸²à¸à¹ 12.00 à¸. (à¹à¸à¸µà¹à¸¢à¸à¸§à¸±à¸)
  ⢠หาà¸à¹à¸¥à¸·à¹à¸­à¸à¸§à¸±à¸à¹à¸à¸´à¸à¸à¸²à¸à¸à¸£à¸¸à¸à¸²à¹à¸à¹à¸à¸à¸²à¸à¹à¸£à¸à¹à¸£à¸¡à¹à¸«à¹à¸à¸£à¸²à¸à¸¥à¹à¸§à¸à¸«à¸à¹à¸² 7 วัà¸à¸à¹à¸­à¸à¸§à¸±à¸à¹à¸à¹à¸²à¸à¸±à¸ มิà¸à¸°à¸à¸±à¹à¸à¸à¸°à¹à¸ªà¸µà¸¢à¸ªà¸´à¸à¸à¸´à¹à¸à¸¹à¸à¸­à¸à¸à¸µà¹à¹à¸à¹à¹à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸­à¸ à¹à¸¡à¹à¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸à¸à¸·à¸à¹à¸à¸´à¸à¹à¸à¹
  ⢠à¹à¸¡à¹à¸­à¸à¸¸à¸à¸²à¸à¹à¸«à¹à¸à¸³à¸ªà¸±à¸à¸§à¹à¹à¸¥à¸µà¹à¸¢à¸à¹à¸à¹à¸²à¸à¸±à¸
  ⢠à¸à¸²à¸à¹à¸£à¸à¹à¸£à¸¡à¸¡à¸µà¸à¸£à¸´à¸à¸²à¸£à¸£à¸à¹à¸à¹à¸²à¹à¸«à¹à¸à¸£à¸´à¸à¸²à¸£
  ⢠à¸à¸£à¸´à¸à¸²à¸£à¸£à¸à¸£à¸±à¸à¸«à¸£à¸·à¸­à¸ªà¹à¸ ระหวà¹à¸²à¸à¹à¸£à¸à¹à¸£à¸¡ â สà¸à¸²à¸¡à¸à¸´à¸à¸ªà¸¸à¸§à¸£à¸£à¸à¸ à¸¹à¸¡à¸´ (ลูà¸à¸à¹à¸²à¸à¹à¸­à¸à¹à¸¥à¸·à¸­à¸à¸­à¸¢à¹à¸²à¸à¹à¸à¸­à¸¢à¹à¸²à¸à¸«à¸à¸¶à¹à¸ à¹à¸à¸¢à¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸à¹à¸£à¸à¹à¸£à¸¡à¹à¸à¹à¹à¸à¸§à¸±à¸à¸à¸µà¹à¸à¸³à¸à¸²à¸£à¸ªà¸³à¸£à¸­à¸à¸à¸µà¹à¸à¸±à¸

Highlights  Luxor Hotel Bangkok à¸à¸±à¹à¸à¸­à¸¢à¸¹à¹à¹à¸à¹à¸à¸à¸¥à¸²à¸à¹à¸¡à¸·à¸­à¸à¸à¸à¸à¸à¸¸à¸£à¸µ มีà¸à¸²à¸£à¸­à¸­à¸à¹à¸à¸à¸ªà¹à¸à¸¥à¹à¸­à¸µà¸¢à¸´à¸à¸à¹à¸­à¸±à¸à¸ªà¸§à¸¢à¸à¸²à¸¡
  à¹à¸à¹à¹à¸§à¸¥à¸²à¹à¸à¸´à¸à¸à¸²à¸à¹à¸à¸¢à¸£à¸à¸¢à¸à¸à¹à¹à¸à¸µà¸¢à¸ 35 à¸à¸²à¸à¸µà¸à¸²à¸à¸ªà¸à¸²à¸¡à¸à¸´à¸à¸ªà¸¸à¸§à¸£à¸£à¸à¸ à¸¹à¸¡à¸´
  อยูà¹à¸«à¹à¸²à¸à¸à¸²à¸à¹à¸à¸²à¸°à¹à¸à¸£à¹à¸à¸à¸¶à¹à¸à¸¡à¸µà¸à¸·à¹à¸­à¹à¸ªà¸µà¸¢à¸à¸à¸²à¸à¸à¹à¸²à¸à¹à¸à¸£à¸·à¹à¸­à¸à¸à¸±à¹à¸à¸à¸´à¸à¹à¸à¸²à¹à¸à¸µà¸¢à¸ 5 à¸à¸¡. สà¸à¸²à¸¡à¸à¸­à¸¥à¹à¸à¸£à¸²à¸à¸à¸¤à¸à¸©à¹ 18 หลุมอยูà¹à¸«à¹à¸²à¸à¸à¸²à¸à¹à¸£à¸à¹à¸£à¸¡à¸à¸£à¸°à¸¡à¸²à¸ 12.5 à¸à¸¡.
  à¹à¸à¸«à¹à¸­à¸à¸ªà¸¸à¸à¸«à¸£à¸¹ Duplex Room à¸à¸£à¸°à¸à¸­à¸à¸à¹à¸§à¸¢à¹à¸à¸£à¸à¸±à¸¨à¸à¹à¸à¸­à¹à¸à¸à¸£à¸°à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¸´à¸¥ à¹à¸¥à¸°à¸£à¸°à¹à¸à¸µà¸¢à¸à¸ªà¹à¸§à¸à¸à¸±à¸§ à¸à¸£à¹à¸­à¸¡à¸à¹à¸§à¸¢à¸§à¸­à¸¥à¸¥à¹à¹à¸à¹à¸à¸­à¸£à¹à¹à¸¥à¸°à¹à¸à¸£à¸à¸£à¸£à¸à¸ªà¹à¸à¸¥à¹à¸­à¸µà¸¢à¸´à¸à¸à¹ มีสิà¹à¸à¸­à¸³à¸à¸§à¸¢à¸à¸§à¸²à¸¡à¸ªà¸°à¸à¸§à¸à¸­à¸±à¸à¸à¸±à¸à¸ªà¸¡à¸±à¸¢ à¹à¸à¹à¸ à¸à¸¹à¹à¸à¸´à¸£à¸ à¸±à¸¢à¸ªà¹à¸§à¸à¸à¸¸à¸à¸à¸¥ à¹à¸¥à¸°à¸¡à¸´à¸à¸´à¸à¸²à¸£à¹ à¹à¸§à¹à¹à¸«à¹à¸à¸£à¸´à¸à¸²à¸£à¸ à¸²à¸¢à¹à¸à¸«à¹à¸­à¸à¸à¸±à¸à¸à¸¸à¸à¸«à¹à¸­à¸
  à¸à¸¹à¹à¹à¸à¹à¸²à¸à¸±à¸à¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸à¹à¸à¸¥à¸´à¸à¹à¸à¸¥à¸´à¸à¹à¸à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¹à¸¥à¹à¸à¸à¸´à¸¥à¹à¸¥à¸µà¸¢à¸ หรือออà¸à¸à¸³à¸¥à¸±à¸à¸à¸µà¹à¸¨à¸¹à¸à¸¢à¹à¸­à¸­à¸à¸à¸³à¸¥à¸±à¸à¸à¸²à¸¢à¸à¸£à¹à¸­à¸¡à¸­à¸¸à¸à¸à¸£à¸à¹à¸à¸£à¸à¸à¸£à¸±à¸ à¹à¸£à¸à¹à¸£à¸¡à¸¢à¸±à¸à¸¡à¸µà¸à¸£à¸´à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸£à¸µà¸ à¹à¸¥à¸°à¸à¸£à¸´à¸à¸²à¸£à¸à¸µà¹à¸à¸­à¸à¸£à¸à¸à¸£à¸µ

Photoลัà¸à¸à¸­à¸£à¹ à¹à¸®à¹à¸à¸¥ à¹à¸à¸­à¸° อียิà¸à¹à¸à¸µà¹à¸¢à¸ à¸à¸µà¹à¸à¸à¹ à¸à¸²à¸à¹à¸à¸£à¹à¸ 2 วัภ1 à¸à¸·à¸ à¹à¸à¸µà¸¢à¸ 2,610 à¸à¸²à¸ à¹à¸à¸«à¹à¸­à¸à¸à¸±à¸à¹à¸à¸ Duplex Room มาสัมà¸à¸±à¸ªà¸à¸£à¸£à¸¢à¸²à¸à¸²à¸¨à¸ªà¹à¸à¸¥à¹à¸­à¸µà¸¢à¸´à¸à¸à¹ ( มูลà¸à¹à¸² 5,800 à¸à¸²à¸ )

รายละเอียดโรงแรม

ลัà¸à¸à¸­à¸£à¹ à¹à¸®à¹à¸à¸¥ à¹à¸à¸­à¸° อียิà¸à¹à¸à¸µà¹à¸¢à¸ à¸à¸µà¹à¸à¸à¹ à¸à¸²à¸à¹à¸à¸£à¹à¸ 2 วัภ1 à¸à¸·à¸ à¹à¸à¸µà¸¢à¸ 2,610 à¸à¸²à¸ à¹à¸à¸«à¹à¸­à¸à¸à¸±à¸à¹à¸à¸ Duplex Room มาสัมà¸à¸±à¸ªà¸à¸£à¸£à¸¢à¸²à¸à¸²à¸¨à¸ªà¹à¸à¸¥à¹à¸­à¸µà¸¢à¸´à¸à¸à¹ ( มูลà¸à¹à¸² 5,800 à¸à¸²à¸ )

Luxor Hotel

103 Moo 9 Soi Sahakorn Village 3, By-pass Pakkred-Samakki Rd., Bangpood,Pakkred District,Nonthaburi 11120

Website : Luxor Hotel

นนทบุรี

ไทย

พูดคุย (0)

No discussion available...

ดีลพิเศษกด Like เลย

ร่วมรับข่าวสารทางอีเมล์

อย่าช้า! ร่วมรับข่าวสารสำหรับดีลสุดพิเศษจากเราก่อนใครผ่านทางอีเมล์

ร่วมธุรกิจกับเรา

ร่วมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ Zizzee Hot Deals ติดต่อเรา